Bilang (Poem)

“Bones of my bones, flesh of my flesh”
Into all eternity, your lives are now meshed.
Love and friendship has brought you together;
A marriage centered on Jehovah will keep it strong forever.
Never give place to pride; turn the other cheek.
Guidance from Jehovah may you always seek.

“Buto ng aking mga buto, laman ng aking mga laman”
Iyan na kayo ngayon hanggang magpakailanman.
Linapit kayo ng pag-ibig at pagkakaibigan sa isa’t isa;
Ang pagaasawa ninyo ay tatagal kapag si Jehova ang inuna.
Naisin ninyong magpatawad at magpakumbaba.
Gabayan nawa ni Jehova ang inyong pagsasama.

To Mr. & Mrs. Bilang as their wedding gift (11-Dec-18)